Ο Ιστότοπος λαμβάνει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά. Η Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy), που αναφέρεται σε αυτό το κείμενο, ισχύει για την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ισοτόπου (“Website”) και ιδίως για τις πληροφορίες που μπορεί ο οποιοσδήποτε χρήστης/επισκέπτης να υποβάλλει ή/και να καταστήσει διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ισοτόπου. Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών του παρόντος ιστοτόπου (σημειώστε ότι τα κείμενα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρονται ως “Όροι Χρήσης”).

Με την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστοτόπου, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα υποβάλετε ή καθιστάτε διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μέσω αυτού του ιστοτόπου θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει αυτή της Πολιτικής Απορρήτου. Με τον όρο “Προσωπικά Δεδομένα” εννοείται οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομά σας, ο αριθμός τηλεφώνου, το email σας, την διεύθυνση IP σας και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνωριστική ταυτοποίησή σας.

Εάν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον οργανισμό για να συζητήσουμε τους σχετικούς προβληματισμούς σας, προτού υποβάλετε ή καταστήσετε διαθέσιμα στοιχεία Προσωπικών Δεδομένων μέσω αυτού του ιστοτόπου. Λεπτομέρειες σχετικά με τους μεθόδους επικοινωνίας με τον οργανισμό σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του ιστοτόπου περιγράφονται παρακάτω.

Συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο (ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του ιστοτόπου) μπορεί να έχουν επιπλέον ή εναλλακτικούς όρους και προϋποθέσεις που να ισχύουν, λεπτομέρειες για τους οποίους θα παρέχονται στις σχετικές σελίδες του παρόντος ιστοτόπου ή κατά την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες.

Αποδοχή

Όταν αποστέλλετε ένα email, χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιστότοπό μας, συναινείτε στην συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις λοιπές συμφωνίες που υφίστανται μεταξύ μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών του ιστοτόπου από εσάς συνιστά την αποδοχή σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σκοπός συλλογής πληροφοριών

Σε περίπτωση επικοινωνίας με τον ιστότοπο, συλλέγονται πληροφορίες προκειμένου οι διαχειριστές:

α) να διεξάγουν την δραστηριότητα του και να παρέχουν υπηρεσίες
β) να λαμβάνουν σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες
γ) να παρέχουν πρόσβαση και περιεχόμενα των δικτυακών τόπων με βελτιωμένη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, ο ιστότοπός μας ενδέχεται να αδυνατεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες του ή να ικανοποιεί σε διαρκή βάση τις προσδοκίες σας από αυτόν.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Ο ιστότοπος συλλέγει πληροφορίες με 2 βασικούς τρόπους:

α) απευθείας από πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς όταν:

 • Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που υπάρχουν στον ιστότοπο του οργανισμού
 • Επικοινωνείτε μαζί μας για να ζητήσετε υποστήριξη ή να υποβάλλετε ερώτηση αναφορικά με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου
 • Υποβάλλετε τη διεύθυνση email σας και άλλες πληροφορίες προκειμένου να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων μας
 • Επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή τις εγκαταστάσεις του οργανισμού

β) έμμεσα, παραδείγματος χάριν, μέσω της τοποθέτησης cookies προγραμμάτων περιήγησης ή άλλων μέσων ανάλυσης σε υπολογιστές και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται από εσάς.

Πριν ή κατά τη χρονική στιγμή που συλλέγουμε πληροφορίες, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα ώστε να σας ενημερώνουμε για την εν λόγω συλλογή και να εφιστούμε την προσοχή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, (εφόσον χρησιμοποιούνται αντίστοιχες εφαρμογές) του ιστοτόπου.

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για τον βασικό σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν, όπως, εντελώς ενδεικτικά,

 • Για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε
 • Για την επικοινωνία σας με τον ιστότοπο

Οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ του οργανισμού και των συνδεόμενων ιστοτόπων και να γνωστοποιούνται σε εμπιστευτικό πλαίσιο στα τρίτα μέρη που λειτουργούν ως εργολάβοι, αντιπρόσωποι ή προμηθευτές μας αναφορικά με τους βασικούς σκοπούς της μεταξύ μας συνεργασίας.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για έναν σκοπό που σχετίζεται με τον βασικό σκοπό συλλογής πληροφοριών, καθώς και σε περιπτώσεις που ένας συνηθισμένος άνθρωπος θα ανέμενε εύλογα να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες κατά αυτόν τον τρόπο.

Όπου παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς αναφορικά με ένα άλλο πρόσωπο, εγγυάστε ότι έχετε τη σχετική άδεια για να το πράξετε και ότι θα ενημερώσετε το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με την ταυτότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα του και ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

Ο ιστότοπος μπορεί να γνωστοποιεί τις πληροφορίες σας όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη για να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή), ή/και για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωση μας με τις πολιτικές που διέπουν τις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του οργανισμού ή τυχόν συγγενούς οργανισμού.

Πηγές τρίτων μερών

Ο δικτυακός τόπος ή άλλο υλικό του οργανισμού μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που βρίσκονται στην κυριότητα και διαχείριση τρίτων μερών, οι οποίοι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μόλις απομακρυνθείτε από την ιστοσελίδα, η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει πλέον και ο οργανισμός αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για το περιεχόμενο που παρέχουν. Θα πρέπει πάντοτε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων μερών με τα οποία έρχεστε σε επικοινωνία.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, ή τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που έχετε υποβάλει ή έχουν καταστεί διαθέσιμες από εσάς μέσω αυτού του ιστότοπου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό μέσω email στο [email protected] . Κατά την αποστολή του email παρακαλείσθε να αναφέρετε στο πεδίο θέματος (subject line) του ηλεκτρονικού σας μηνύματος “Πολιτική Απορρήτου PlanetZero” για να μας βοηθήσετε στην πιο αποτελεσματική και άμεση απάντηση του ερωτήματός σας.

Ένας διαχειριστής θα εξετάζει το αίτημα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντας σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, ένστασης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την δημιουργία προφίλ, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας GDPR, εκτός εάν:

 • Αδυνατείτε να πείσετε τον ιστότοπό μας ότι δικαιούστε πρόσβαση στις πληροφορίες ή
 • Ο ιστότοπός μας έχει δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή ή να αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση.

Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος σας, θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης.

Παράπονα

Εάν έχετε παράπονα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή την συλλογή, χρήση ή διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, πρέπει να απευθύνετε τα παράπονα σας στο email [email protected] Ένας διαχειριστής θα εξετάσει το παράπονο σας και θα επιχειρήσει να βρει λύση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, μπορείτε να ζητήσετε τη διερεύνηση του παραπόνου σας από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ή αρχή.

Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος μπορεί να συλλέξει, αποθηκεύσει ή να επεξεργαστεί τέτοια Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Ενασχόληση με κάποιο από τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από εσάς
 • Ενασχόληση με τις αιτήσεις αδειοδότησης και εν γένει θέματα σχετικά με την αδειοδότησή σας.
 • Καταχώρηση-Καταγραφή της επιχείρησης ή του οργανισμού σας, κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Με ποιον μοιράζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα μέσω αυτού του ιστότοπου, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο ιστότοπος μπορεί να μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με:

 • Με τρίτους συνεργάτες, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους (όπως η εταιρία φιλοξενίας του ιστότοπου και επεξεργαστές πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών και εν γένει ηλεκτρονικών συναλλαγών) με σκοπό την παροχή του website, του περιεχόμενου και των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσω ή μέσα στον Ιστότοπο.
 • Με ενδιαφερόμενους τρίτους όταν απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία (όπως στην περίπτωση όπου ο ιστότοπος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει σε εξώδικα, δικαστικές εντολές και νομικές διαδικασίες). Και
 • με ενδιαφερόμενους τρίτους όταν ο ιστότοπος το θεωρεί εύλογα απαραίτητο για τη διερεύνηση, αποτροπή ή ανάληψη ενεργειών σχετικά με παράνομες ή ακατάλληλες δραστηριότητες, υπόνοια απάτης, πιθανές απειλές ενάντια στα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του ιστοτόπου, τους χρήστες/επισκέπτες αυτού του ιστοτόπου ή οποιαδήποτε πραγματική ή εικαζόμενη παραβίαση των Όρων Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου.

Οποιαδήποτε και αν είναι η τοποθεσία τέτοιων ατόμων και οντοτήτων στον κόσμο.

Μεταφορές εκτός ΕΕ

Όπως αναφέρεται παραπάνω, κατά τη διαδικασία χρήσης ή ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων σύμφωνα πάντοτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ο ιστότοπος μπορεί να μεταβιβάσει κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Economic Area). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η νομοθεσία σε πολλές χώρες εκτός του ΕΟΧ γενικά δεν θεωρείται ότι καλύπτουν στο ίδιο επίπεδο την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων όπως οι νομοθεσίες των χωρών που απαρτίζουν τον ΕΟΧ (δηλ. οι νόμοι σε αυτές τις χώρες δεν θεωρείται ότι προσφέρουν επαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 25 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (95/46/EC)).

Αποκτώντας πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή στις υπηρεσίες του οργανισμού μας, συμφωνείτε και συναινείτε σε ενδεχόμενη διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών ή/και δεδομένων. Ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί ή πιθανόν να χρησιμοποιήσει σε μελλοντικό χρόνο τρίτα μέρη, όπως τις υπηρεσίες cloud, για την αποθήκευση των email, των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων για την παροχή των υπηρεσιών ανάλυσης. Οι πάροχοί μας είναι γενικότερα εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εύλογες, φυσικές, διοικητικές και τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για να διατηρήσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα ενός ατόμου όπως, μεταξύ άλλων, ασφαλή δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται από τοίχο προστασίας και συστήματα προστασίας κωδικών πρόσβασης τα οποία ανταποκρίνονται στα συνήθη πρότυπα του κλάδου.

Cookies

Ο όρος Cookies αναφέρεται σε μικρά αρχεία κειμένου που εισέρχονται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον για λόγους, όπως για παράδειγμα να κάνουν έναν ιστότοπο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ή να παρέχουν πληροφορίες σε έναν διαχειριστή website σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός του.

Ο ιστότοπος δεσμεύεται για άριστη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών προς τους αδειοδοτημένους χρήστες του. Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε ο ιστότοπός μας να λειτουργεί αποτελεσματικά για όλους τους χρήστες/επισκέπτες του και να παραδίδει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον χρήστη/επισκέπτη. Για αυτό τον λόγο, ο ιστότοπός μας κάνει περιορισμένη χρήση των cookies, για να μας παρέχει καλύτερη εικόνα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία αυτά μας βοηθούν στην περαιτέρω βελτίωση του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

 • Session cookies (προσωρινά cookies) – Παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο μας.
 • Persistent cookies (μόνιμα cookies) – Παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του browser σας.

Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστοτόπου χωρίς την απενεργοποίηση των cookies, συναινείτε στη χρήση αυτών.
Αναγνωρίζουμε ότι, ακόμη και όταν αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτούς τους λόγους ανάλυσης, κάποιοι επισκέπτες ή χρήστες του ιστοτόπου μπορεί να μην επιθυμούν τη χρήση τους κατά την περιήγησή τους στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου έχουμε πάρει μία σειρά μέτρων για να υπογραμμίσουμε τη χρήση των cookies, και το δικαίωμά σας να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε cookies κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο. Παράλληλα, έχουμε επεκτείνει το πεδίο αυτό της Πολιτικής Απορρήτου μας για να παρέχουμε ξεκάθαρη και διαφανή ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του πώς μπορείτε να διαγράψετε ή να επενεργοποιήσετε τα cookies εφόσον το επιθυμείτε.

Πώς να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies στο www.allaboutcookies.org και για πληροφορίες ανάλογα με τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε:

(Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα παραπάνω links αποτελούν ανακατευθύνσεις σε ιστότοπους τρίτων για τα οποία ο ιστότοπός μας δε φέρει καμία ευθύνη)

Χρήση μη-Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο ιστότοπος μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς που δεν χαρακτηρίζονται ως Προσωπικά Δεδομένα, όπως το όνομα του περιηγητή που χρησιμοποιείτε ή το όνομα του ιστοτόπου που χρησιμοποιήσατε για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίησή σας από τέτοια στοιχεία και χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο ως βοηθητικό εργαλείο για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες (μαζί με τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν υπάρξει ανώνυμα και αθροιστικά με άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να μην αναγνωρίζεστε πλέον) μπορεί να παρέχονται από τον ιστότοπο προς τρίτους σε μία ανώνυμη και συγκεντρωτική βάση (δηλ. χωρίς προσωπικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας).

Ασφάλεια

Ο ιστότοπος έχει λάβει μέτρα ασφαλείας για την προστασία ενάντια σε απώλειες, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αλλοίωση ή ανάρμοστη αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχετε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Ωστόσο, κανένα σύστημα υπολογιστή ή πληροφορίες μπορούν να είναι πλήρως ασφαλείς ενάντια σε οποιοδήποτε δυνατό κίνδυνο και καθίσταται αδύνατη η εξασφάλιση της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων που αποκαλύπτετε διαδικτυακά. Παρά τα μέτρα ασφαλείας του ιστοτόπου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα στον ιστότοπο μέσω του διαδικτύου, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να διαχυθούν και σε άλλα συστήματα που είναι εκτός ελέγχου του ιστοτόπου.

Δεσμευτική συμφωνία και τροποποιήσεις των όρων χρήσης

Συμφωνώντας με τις δεσμεύσεις των Όρων Χρήσης, προσχωρείτε σε μία νομική δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον ιστότοπο. Ο ιστότοπος μπορεί να τροποποιήσει τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και ανά περιόδους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλίσετε την τακτική επανεξέταση του κειμένου της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τέτοιες αλλαγές. Μπορείτε πάντα να ελέγξετε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» (στο κάτω μέρος του παρόντος) για να δείτε, πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Πολιτική Απορρήτου. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, και εφόσον έχει αναρτηθεί μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, συμφωνείτε αυτομάτως με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση.